วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ Suppliers

การวิเคราะห์ Suppliers เราต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
    
การวิเคราะห์ด้านการเงิน
    
     Suppliers ที่มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งแสดงถึงความสามารถในการจัดการ การจัดการที่มีประสิทธิภาพบริษัทก็จะมีกำไร Supplierที่มีกำไรเช่นนี้สามารถลงทุนด้านต่างๆได้

การวิเคราะห์ด้านการผลิต

     เป็นการวิเคราะห์ด้านการผลิตของ Suppliers ครอบคลุมขีดความสามารถด้านคุณภาพ กำลังการผลิต ความยืดหยุ่นในการผลิตและสภาพของโรงงาน


การวิเคราะห์ขีดความสามารถด้านคุณภาพ 
     
     เลือก Suppliers ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัสดุ Suppliersที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเป็นหลักประกันว่าวัสดุที่ผลิตจะมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การวิเคราะห์กำลังการผลิต

     Suppliers ที่มีความสามารถขยายกำลังการผลิตวัสดุก็จะทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งมีความสำคัญกับภาวะธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง

การวิเคราะห์ความสามารถการให้บริการ

     Suppliers ที่สามารถให้บริการระดับสูงก็จะทำให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าในระดับสูงได้ การให้บริการของSuppliers เช่น การส่งวัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ส่งมอบวัสดุถูกต้องครบถ้วนและในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นต้น

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ

     Suppliers ที่มีระบบสื่อสารที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับบริษัทจะลดวงจรเวลาสั่งซื้อ ลดความผิดพลาดการส่งวัสดุผิดและเอื้ออำนวยต่อการประสานงานในระบบSupply Chain Suppliers ที่มีความกระตือรือร้นปรับปรุงระบบสารสนเทศจะได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น