วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

คำศัพท์โลจิสติกส์

คำศัพท์ทางโลจิสติกส์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมของประเทศไทยนับว่าเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากปัจจัยเกื้อหนุนหลายด้านทั้งด้านแรงงานและทรัพยากร ทำให้บริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่ รวมทั้งบริษัทข้ามชาติมีการลงทุนในประเทศไทย ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งมอบ (supplier) ในการผลิตชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบส่งให้บริษัทเหล่านั้น อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กของไทย (SME) จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านโลจิสติกส์ควนทำการศึกษากระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง รวมถึงควรมีความรู้ทางด้านคำศัพท์ต่างๆหรือคำย่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์มีคำย่อและคำเรียกเฉพาะอย่างมากมาย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโลจิสติกส์จึงมีคำศัพท์และคำย่อที่น่าสนใจและพบบ่อยในการจัดการโลจิสติกส์มาแนะนำ ดังนี้
1.3PL Third-Party Logistics โลจิสติกส์โดยการผ่านบุคคลที่ 3
2.4PL Fourth-Party Logistics โลจิสติกส์โดยการผ่านบุคคลที่ 4
3.ABC Activity-Based Costing การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม
4.ASEAN Association of South East Asian Nations กลุ่มประเทศอาเซียน
5.ASN Advance Shipping Notice การแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า
6.AS Automated Storage ระบบจัดเก็บ
7.B2B Business to Business การค้าแบบบริษัทต่อบริษัท
8.B2C Business to Consumer การค้าแบบบริษัทต่อผู้บริโภค
9.CB Truck Counterbalanced Fork-lift Truck รถยกแบบมีน้ำหนักถ่วง
10.CCTV Closed Circuit Television โทรทัศน์วงจรปิด
11.CDC Central Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลาง
12.CM Category Management การจัดการหมวดหมู่สินค้า
13.CRM Customer Relationship Management การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
14.CRP Continuous Replenishment Program การเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง
15.DC Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า
16.DCM Demand Chain Management การจัดการโซ่อุปสงค์
17.DFT Department for Transport กระทรวงคมนาคม
18.DRP Distribution Requirements Planning การวางแผนความต้องการในการกระจายสินค้า
19.EDI Electronic Data Interchange การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
20.FTA Free Trade Area เขตการค้าเสรี
21.FCL Full Container Load ปริมาณเต็มตู้คอนเทนเนอร์
22.FG Finished Goods สินค้าสำเร็จรูป
23.FIFO First In First Out เข้าก่อน ออกก่อน
24.FILO First In Last Out เข้าก่อน ออกหลัง
25.FLT Forklift รถยกฟอร์คลิฟต์
26.FTL Full Truck Load สินค้าเต็มคันรถ
27.GPS Global Positioning System ระบบระบุตำแหน่งบนผิวโลก
28.JIT Just-in-time ระบบทันเวลาพอดี
29.KPI Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก
30.LIFO Last In First Out เข้าสุดท้าย ออกก่อน
31.MRP Materials Requirement Planning การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
32.MRP II Manufacturing Resource Planning การวางแผนทรัพยากรการผลิต
33.PPT Powered Pallet Truck รถยกพาเลทไฟฟ้า
34.QA Quality Assurance การประกันคุณภาพ
35.QC Quality Control การควบคุมคุณภาพ
36.RFID Radio Frequency Identification การระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
37.SC Supply Chain โซ่อุปทาน
38.SCM Supply Chain Management การจัดการโซ่อุปทาน
39.VMI Vendor-managed Inventory สินค้าคงคลังที่จัดการโดยผู้ขาย
40.WIP Work-in-progress งานระหว่างกระบวนการ
41.WMS Warehouse Management System ระบบจัดการคลังสินค้า
42.Consignment สินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ผู้ขนส่งได้รับดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
43.Inventory รายการบัญชีสินค้า รายการวัตถุดิบ ส่วนประกอบ งานที่กำลังดำเนินการ สินค้าสำเร็จรูป หรือทรัพยากรอื่น ๆ
44.Pick-and-pack การบรรจุหีบห่อตามใบสั่ง กระบวนการเลือกรายการสินค้าตามใบสั่งของลูกค้าและบรรจุหีบห่อเพื่อดำเนินการขนส่งต่อไป
45.Vendors ผู้ค้า ผู้ค้าสินค้าและบริการ
46.Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีของ สินค้าเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับการขนย้ายจากคลังแล้วเท่านั้น
47.Consolidation การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
48.Container ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด และสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางรถไฟ
49.Cross-dock/docking การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่รับสินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้ามคลังจัดเก็บสินค้าไป
50.Inbound logistics กระบวนการขนส่งวัตถุดิบและส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าไปยังฐานการผลิตและคลังจัดเก็บ
51.Outbound logistics โลจิสติกส์สินค้าขาออก
52.Outsourcing การว่าจ้างบริษัทภายนอกให้รับเหมาดำเนินงาน
53.Reverse logistics กระบวนการรับสินค้า บริหารจัดการ และขนส่งสินค้าคืนไปยังแหล่งต้นทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น