วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

โลจิสติกส์ คืออะไร

โลจิสติกส์ คืออะไร

โลจิสติกส์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆหรือที่เรียกว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำนั้นเอง กระบวนการในการแปรรูปวัตถุดิบ กระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการ การบรรจุหีบห่อส่งต่อไปขายยังตลาดต่างๆ รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค ดังนั้นเราควรที่จะมาทำความรู้จักกับความหมายของโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมการทำงานของธุรกิจ การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

โลจิสติกส์ คือ เป็นการไหลของวัตถุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการขนส่ง การเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดเก็บ การกระจายสินค้า สินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์และกิจกรรมอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น