วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

การจัดการสินค้าคงคลัง Inventory Management

การจัดการสินค้าคงคลัง(Inventory Management)

สินค้าคงคลังนั้น เป็นส่วนประกอบทางต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุด นอกจากนั้นแล้วการที่ทางธุรกิจมีสินค้าคงคลังที่้เพียงพอ ยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าในด้านเวลาได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นสินค้าคงคลังจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการประกอบการโดยตรง การจัดซื้อเพื่อนำมาเก็บเป็นสินค้าคงคลังที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ในปริมาณเพียงพอ ด้วยราคาที่เหมาะสมและตามเวลาที่กำหนด โดยมีการซื้อจากผู้ขายที่ไว้ใจได้และสามารถจัดส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันนี้ทีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลของสินค้าคงคลังทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำและตรงตามกำหนดมากยิ่งขึ้น

ชนิดของสินค้าคงคลัง
1.วัตถุดิบ(Raw Material) คือ สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิต
2.สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต(Work-in-Process) คือ ชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยยังผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ครบทุกขั้นตอน
3.วัสดุซ่อมบำรุง(Maintenance/Overhaul) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักร ที่สำรองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน
4.สินค้าสำเร็จรูป(Finished Good) คือ ผลผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วน พร้อมที่จะนำไปขายให้กับลูกค้า

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง
1.สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอกฤดูกาล โดยต้องเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า
2.รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักรให้สม่ำเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าที่ปริมาณการขายต่ำไว้ขายช่วงฤดูกาลที่ลูกค้าต้องการ
3.ทำให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจากการจัดซื้อครั้งละมากๆ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมื่อสินค้าในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นหรือเป็นการเก็งกำไรทางการตลาด
4.ป้องกันสินค้าขาดมือด้วยสต๊อกเพื่อความปลอดภัย(Safety stock) ในกรณีเกิดความล่าช้าหรือบังเอิญมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกะทันหันหรือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
5.ทำให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักเพราะวัตถุดิบขาด จนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิตซึ่งจะทำให้คนงานว่างงาน เครื่องจักรถูกปิด ผลิตไม่ทันคำสั่งซื้อของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น